Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. J. Osterwy
wtorek, 25 lutego 2020

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

 

 Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora:

1) wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie,

2) udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach artystycznych (do wymienionego okresu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych),

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podanym wyżej stanowisku pracy.

 

Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności instytucji artystycznej,

2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury,

3) zdolności organizatorsko-menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi.

 

Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru:

1) kierowanie instytucją i odpowiedzialność za prawidłową realizację działalności statutowej instytucji oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Teatru,

2) planowanie linii artystycznej Teatru w oparciu o repertuar narodowy i światowy, poprzez realizację i prezentację przedstawień teatralnych, kreowanie działań edukacyjnych mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców, dążenie do utrzymania wysokiego poziomu przedstawień teatralnych w celu wzrostu liczby odbiorców przedstawień,

3) optymalne wykorzystanie potencjału Teatru zarówno na płaszczyźnie artystycznej poprzez realizację i prezentację przedstawień teatralnych, edukacyjnej, jak i promocyjnej,

4) przedkładanie Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz właściwym instytucjom planów finansowych i repertuarowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) współpraca z różnymi partnerami w kraju i za granicą (instytucjami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej) w procesie kreowania i kształtowania marki Teatru oraz promocji i upowszechniania sztuki teatralnej,

6) budowanie relacji pracowniczych w oparciu o przepisy prawa i na zasadach wzajemnego szacunku – pozytywnie mobilizujących do nowych wyzwań,

7) stałe dążenie do podnoszenia poziomu artystycznego zespołu artystycznego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko Dyrektora Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2) podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

3) życiorys opisujący dotychczasową działalność zawodową, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

5) kserokopie świadectw pracy i/lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,

6) podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na podanym stanowisku (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie),

7) podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie),

8) podpisane własnoręcznie oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe oraz o braku toczącego się przeciwko osobie przystępującej do konkursu postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie),

9) podpisane własnoręcznie oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie),

10) podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (formularz oświadczenia do pobrania ze strony BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie),

11) opracowany w języku polskim pisemny, autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, z uwzględnieniem:

a) warunków finansowych instytucji,

b) warunków organizacyjnych,

c) planów działalności artystycznej instytucji, obejmujących perspektywę pięciu sezonów artystycznych,

d) planów promocyjnych,

e) strategii pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

f) parametrów ww. dokumentu wraz z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Arial, rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5;

12) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

13) oferta powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składanych przez osobę przystępującą do konkursu;

14) formularze, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dostępne są na stronie umwl.bip.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia/oferty pracy – wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

 

Informacje o terminie i miejscu składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu:

1) oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – NIE OTWIERAĆ”:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

b) za pośrednictwem poczty wysłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

2) oferty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu),

3) oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,

4) przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert – do dnia 31 sierpnia 2020 r.,

 

Informacje dodatkowe:

1) o terminie i miejscu planowanego spotkania z Komisją Konkursową uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie (pisemnie i telefonicznie);

2) po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty z wymaganymi dokumentami, uczestników konkursu, którzy nie zostali wybrani przez Komisję Konkursową, zostaną zwrócone oferentom;

3) informacje dotyczące działalności Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Teatru, w tym dokumenty takie jak statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu (jeżeli w Teatrze plany rzeczowe są opracowywane) można uzyskać w siedzibie Teatru, przy ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin, tel. 81 532 42 44, fax: 81 463 86 50 lub na stronie internetowej Teatru: www.teatrosterwy.pl;

4) Dyrektor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie może być powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.);

5) zawarte w niniejszym ogłoszeniu ustawowe pojęcie „Dyrektor” oznacza „Dyrektora Naczelnego” w rozumieniu Statutu Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/263/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. (trwają prace dotyczące zmiany Statutu, m.in. w zakresie wprowadzenia ustawowego pojęcia „Dyrektor”).


 

Galeria
Sponsorzy/patroni