Szukamy pracownika!
środa, 4 listopada 2020

OGŁOSZENIE

 

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie

poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor nadzoru

 

Umowa o pracę, wymiar – ¾ etatu, od 1.12.2020

Wykształcenie: wyższe techniczne –  uprawnienia inspektora nadzoru na zabytkach;

Wymagania związane ze stanowiskiem: 5 lat pracy jako inspektor nadzoru;

 

Zakres obowiązków:

1.       Nadzór nad stanem technicznym budynków i budowli stanowiących własność lub użytkowanie Teatru;

2.       Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków Teatru i bieżące wnioskowanie do Dyrektora Naczelnego o wykonanie niezbędnych prac oraz przestrzeganie terminów przeglądów bieżących i okresowych;

 1. Przygotowanie do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia każdego roku harmonogramu koniecznych do wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych;
 2. Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargów oraz zamówień podprogowych i ich przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami opracowanymi w Teatrze, w sprawach dotyczących remontów i inwestycji, w aspekcie technicznym;
 3. Udział w postępowaniu przetargowym i postępowaniu podprogowym w sprawach dotyczących remontów i inwestycji, w celu udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców, w aspekcie technicznym;
 4. Ocena złożonych ofert w sprawach dotyczących remontów i inwestycji, w aspekcie technicznym;
 5. Przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w aspekcie technicznym, w ścisłej współpracy z radcą prawnym;
 6. Przygotowywanie, prowadzenie i bezpośredni nadzór nad realizacją przeprowadzanych prac remontowych i inwestycyjnych, w tym także kosztorysów;
 7. Sporządzanie materiałów do rocznych sprawozdań z zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych;
 8. Przygotowywanie materiałów stanowiących bazę do opracowania planu remontów i inwestycji;
 9. Rozliczanie wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych, w tym pod względem kosztowym, terminowym i zgodności z dokumentacja projektową;
 10. Współpraca z konserwatorem zabytków i innymi organami publicznymi w aspekcie zadań powierzonych umową;
 11. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem, umową;
 12. Prowadzenie administracji budynków;
 13. Prowadzenie książki obiektu;
 14. Prowadzenie rozliczeń elektroenergetycznych i cieplno-energetycznych Teatru.,

 

Dokumenty (CV, dokumenty poświadczające staż pracy, kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z LOIIB) proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@teatrosterwy.pl do dnia 15.11.2020.


 

Galeria
Sponsorzy/patroni