INFORMACJA OGÓLNA CO DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Teatr im. Juliusza Osterwy z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 17, kod: 20-004, NIP: 7120103717, REGON: 431181640 informuje, że Teatr, jako Administrator danych osobowych, przeprowadził wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez Pana/Panią informacji co do zakresu przetwarzanych przez Teatr danych, oznaczania administratora danych,  jak i praw osób których  dane są  przetwarzane  należy zapoznać się z Klauzulą Informacyjną, którą zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
 
Zwracamy uwagę, że:

 1. zgodnie z regulacją art. 6 RODO  przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody Pana/Pani, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b)   RODO,
 2. także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c)   RODO,     
 3. także przetwarzanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (żądania zapłaty), nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f)   RODO.                  

            
O ile wolą Pana/Pani będzie zaś pozyskiwanie od Teatru także ofert handlowych wówczas Pan/Pani winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
Opracowaliśmy także dla Pana/Pani nową Politykę Prywatności, którą zamieszczamy na naszej stronie internetowej zawierającą informację o zakresie danych jakie pozyskuje od Pana/Pani teatr i jak te dane przetwarza, w jakim celu, zwłaszcza poprzez wykorzystywania danych ujawnianych w czy kontaktu elektronicznego z Teatrem.
W przypadku potrzeby kontaktu z Teatrem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Teatru na kontakt irodo@teatrosterwy.pl, jak i w drodze  korespondencji pisemnie na adres podany na stronie internetowej w zakładce Kontakt.   
 
Pobierz informacje ogólne RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:


1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr im. Juliusza Osterwy z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 17, kod: 20-004, Lublin wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pod numerem 04, NIP: 7120103717, REGON: 431181640. Dane kontaktowe podane na stronię internetowej i podlegają stałej aktualizacji.

2) Dane kontaktowe do Administratora: ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin, tel.: 81 532 42 44 fax: 81 463 86 50, e-mail: info@teatrosterwy.pl. Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej www.teatrosterwy.pl i podlegają stałej aktualizacji.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego w Teatrze: Sławomir Piekut, adres poczty: irodo@teatrosterwy.pl


3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, jak i roszczeń reklamacyjnych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4) okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat; w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane;

5) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej;

6) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

7) w zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pana/Pani kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub SMS;

8) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora, to jest.:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu TEATRU np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz TEATRU, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.


9) dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora są dostępne zdalnie dla pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez Administratora dostępami i upoważnieniami;

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych, związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym (to jest: uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości;

12) w sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw o jakich mowa w pkt 5) można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: irodo@teatrosterwy.pl, jak i w formie papierowej na adres podany w pkt 2),

13) Pana/Pani dane osobowe będą podlegać działaniom zautomatyzowanego działania, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Teatru;

14) Pana/Pani dane podlegać będą profilowaniu z wykorzystaniem programów informatycznych, ale tylko dla użytku wewnętrznego, w celach statystycznych oraz ustalenia zainteresowań ofertą Administratora, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Teatru;

15) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (z późn. zm.) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pobierz klauzulę informacyjną

Pobierz formularz zgody

Sponsorzy/patroni