POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Wprowadzenie                       

Celem tej polityki jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność
na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. TEATR przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których TEATR jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których TEATR przetwarzają dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. TEATR realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane TEATR jako administratora danych osobowych:

Teatr im. Juliusza Osterwy z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 17, kod: 20-004, Lublin wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pod numerem 04, NIP: 7120103717, REGON: 431181640. Dane kontaktowe podane na stronię internetowej i podlegają stałej aktualizacji.

4. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza TEATR?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których TEATR przetwarza dane osobowe. Dbamy
o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować
i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez TEATR

•            Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe TEATRU, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•            Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów TEATRU. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

•    utrzymanie sesji użytkownika;

•    zapisanie stanu sesji użytkownika;

•    umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www. teatrosterwy.pl);

•    zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania
z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:


•    przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu;

•    zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

•    przywrócenie sesji użytkownika;

•    zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

•    sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

•    dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

•    ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

TEATR korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

•    monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

•    zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

•    ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

•    kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

•    kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

•    badanie zapisów na newslettery;

•    wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

•    wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

•    integracja z portalem społecznościom;

•    płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy:

•    Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

•    Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

•    Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);

•    Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)

•    Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)

•    Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)

•    Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

•    DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez TEATR lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. TEATR zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

•            Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy
w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających
na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego
– w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

•            Pozostałe dane

Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi
w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również kolejne punkty tej Polityki).4.1.5. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania
i wskazujemy, że:

- na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

Kotwica - na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

- jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niezspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

- profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,

- profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji. •           Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów TEATRU możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy, i celu przetwarzania. I tak na przykład:

- dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

- dane osobowe osób, które korzystają z możliwości zakupu biletu przez Internet i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;

- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.•        Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z TEATREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów TEATRU, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z TEATREM

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji 4.1, od osób fizycznych, które kontaktują się z TEATREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów TEATR, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z TEATREM w systemie zakupu biletów przez Internet, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do TEATR lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.•        Przetwarzanie danych osobowych klientów TEATRU i potencjalnych klientów TEATRU

TEATR przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami TEATRU niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe).

Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z TEATREM umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom TEATRU i wykorzystywane przez nich w celu realizacji ochrony praw TEATRU (np. procedury reklamacji, windykacji), jak i w celu wykonywania umów zawieranych przez TEATR (np. zlecenie podwykonawstwa).

Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów, automatycznego przetwarzania danych i profilowania, podane przez nas w sekcji 4.1. znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług TEATR oferowanych w trybie online – zakup biletów w drodze obsługi elektronicznej.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie TEATRU jako administratorze danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)

- wykonania zawartej umowy,

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie TEATR jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing).•      Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez TEATR.

W obowiązujących w TEATR politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy TEATR przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy TEATR przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie
z przepisami prawa przysługuje; Jeśli dane osobowe Użytkownika są potrzebne TEATROWI do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi TEATR zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

3) w przypadku, gdy TEATR przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi
na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.6. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a TEATR ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu TEATR powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku
z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które TEATR przetwarza jako administrator danych osobowych, mogą być:

•    usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu TEATRU np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz TEATRU, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,

•    niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;

•    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo

Przy czym w tym ostania przypadku zawsze przekazujemy tylko te dane i tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.


W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa

się będzie wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.7. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a TEATR jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także
w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia
w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: irodo@teatrosterw.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.7.1. Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: irodo@teatrosterwy.pl7.2. Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza TEATR można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: irodo@teatrosterwy.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.7.3. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: irodo@teatrosterwy.pl.7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.7.5. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: irodo@teatrosterwy.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TEATR albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez TEATR. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.7.5. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: irodo@teatrosterw.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza TEATR, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z późn. zm.).8. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany
w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24 maja 2018 r.
 

Sponsorzy/patroni