REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE W SERWISIE BILETY24

tutaj

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW
w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

§ 1. REZERWACJA BILETÓW.

 • Rezerwacji biletów można dokonać:
 • osobiście, poprzez złożenie zlecenia rezerwacji w kasie Teatru czynnej od wtorku do piątku w godz. 13:00-19:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 16:00 - 19:00 lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 81 532 42 46.
 • telefonicznie, poprzez złożenie zlecenia rezerwacji w godzinach pracy Biura Organizacji i Reklamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, dzwoniąc pod numer telefonu 81 532 44 36.
 • w drodze złożenia zlecenia rezerwacji pocztą elektroniczną wysyłając zlecenie na adres biuro@teatrosterwy.pl.
 • Rezerwacja biletu jest dokonana, po potwierdzeniu przyjęcia przez Teatr zlecenia. W przypadku zlecenia rezerwacji złożonej osobiście lub telefonicznie, potwierdzenie rezerwacji, o ile jest możliwe, dokonywane jest niezwłocznie, w przypadku zlecenia rezerwacji złożonego pocztą elektroniczną, odpowiedź na rezerwację przesłana jest także drogą elektroniczną na podany do kontaktu adres poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych (to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) od otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia rezerwacji w podanym terminie, rezerwacja nie zostaje przyjęta przez Teatr do realizacji.
 • W każdym przypadku rezygnacji z zarezerwowanych biletów, konieczne jest złożenie dyspozycji rezygnacji w sposób wybrany przez Widza zgodny ze sposobem komunikacji podanym w podany w pkt 1.
 • Każda rezerwacja jest czasowa i jej utrzymanie daje prawo Widzowi do zakupu biletu na zarezerwowany przez siebie spektakl, na wybrane miejsce i w wybranym przez siebie czasie.
 • Rezerwacja wygasa z o ile nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży biletów w czasie podanym w pkt 6 i od chwili wygaśnięcia rezerwacji, miejsca którymi rezerwacja była objęta zostają przedstawione przez Teatr do sprzedaży.
 • Możliwe są dwa rodzaje rezerwacji biletów:
 • >rezerwacje indywidualne (do 10 biletów) wygasają, o ile najpóźniej dzień przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją
 • rezerwacje grupowe – mniejsze grupy od 11-20 biletów wygasają, o ile najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją.
 • rezerwacje grupowe –grupy od 21 biletów wygasają, o ile najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją.
 • W przypadku wyboru przez Widza sposobu komunikacji drogą elektroniczną lub telefoniczną, Widz zobowiązany będzie do podania danych kontaktowych w celu potwierdzenia rezerwacji.

§ 2. PŁATNOŚĆ ZA BILETY ZAKUPIONE W TEATRZE IM. J. OSTERWY. FAKTURY VAT

 • Zapłata za bilety dokonywana może być gotówką w kasie Teatru zgodnie z godzinami otwarcia kasy, jak i przelewem.
 • Przy płatności w kasie Teatr akceptujemy płatności: gotówką lub kartą płatniczą.
 • Datą zapłaty w przypadku płatności przelewem jest data uznania rachunku Teatru wpłatą, stąd dla zapewnienia zaksięgowania przez banki przepływu środków zaleca się, aby polecenie przelewu za bilety składać najpóźniej 3 dni robocze dni przed spektaklem. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: Teatr im. Juliusza Osterwy ul. Gabriela Narutowicza 17, 20-004 LUBLIN, ING Bank Śląski SA , numer rachunku bankowego: 38 1050 1953 1000 0090 7770 8015.
 • W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie w tytule przelewu: imienia, nazwiska osoby dokonującej rezerwacji, daty i numer rezerwacji (numer podaje Teatr przy rezerwacji).
 • Po zaksięgowaniu środków na rachunku Teatru, bilety zostaną wydrukowane i oczekiwać będą do odbioru w Kasie Teatru lub Widz ma możliwość samodzielnego wydrukowania biletu, gdy zakupuje bilet w systemie e-bilet.
 • Faktury VAT wystawiamy na żądanie Widza. Żądanie takie Widz ma prawo zgłosić do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: biuro@teatrosterwy.pl. Faktury mogą być wystawiana w formie elektronicznej z przesłaniem ich na podany przez Widza adres poczty elektronicznej.
 • Bilety można odebrać w kasie Teatru w okresie: nie wcześniej niż trzy dni robocze po dokonaniu płatności. Zaleca się zapewnienie odbioru biletów w czasie pozwalającym na wejście na spektakl z godziną prezentacji. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby Widz dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.

 § 3. REKLAMACJE, ZWROT I WYMIANA BILETÓW W TEATRZE IM. J. OSTERWY

 • W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu. Zaleca się aby okres zwrotu biletów nastąpił w ciągu 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
 • W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet na adres Teatru: 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail Teatru: biuro@teatrosterwy.pl  oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr rezerwacji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Dotpay, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 • W przypadku wykupienia biletów, rozwiązanie umowy o świadczenie usługi po zakupie biletów może nastąpić tylko za zgodą Teatru. W przypadku zgody Teatru na rozwiązanie umowy Teatr dokonuje zwrotu kosztów zakupu biletu, według ceny widniejącej na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Widza nie podlegają zwrotowi.
 • Zwrot biletów indywidualnych od ( 1-10 ), w przypadku o którym mowa w pkt 3, może nastąpić jedynie w kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
 • Zwrot biletów małych grup ( 11-20 ), w przypadku o którym mowa w pkt 3, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej tydzień przed planowanym terminem spektaklu, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
 • Zwrot biletów dużych grup ( powyżej 20 ), w przypadku o którym mowa w pkt 3, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spektaklu, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
 • Rozwiązanie umowy sprzedaży biletu i zwrot pieniędzy za bilet wymaga wylegitymowania się przez Widza dowodem zakupu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą ).
 • Bilety niewykorzystane przez Widza nie podlegają zwrotowi
 • Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia pisemnego, poprzez złożenia pisma w sekretariacie lub poprzez przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej: biuro@teatrosterwy.pl lub w ustnie do protokołu w Kasie biletowej
 • Teatru.

§ 4. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

§ 4.1.Umowa sprzedaży:

 • Sprzedaż biletów na spektakle prezentowane na scenie Teatru przez Teatr i zaproszonych gości, jak i spektakle prezentowane poza sceną Teatru, ale wystawiane przez Teatr, prowadzi Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie  z siedzibą w Lublinie ul. Narutowicza 17, zwany dalej Teatrem. Każdy Widz, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przed złożeniem zlecenia zakupu biletu, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Widz nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online.
 • Zakupu biletów online można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Teatru pod adresem: www.teatrosterwy.pl za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Widzem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr zapłaty ceny biletu, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Widza adres automatycznie. Niemniej, do chwili uznania wpłaty na rachunku bankowym Teatru kwotą zapłaty ceny za zamówione bilety, umowa sprzedaży biletów nie zostaje zawarta. Dokonywanie przez Klienta zapłaty za zamówione bilety przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej, zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru, mają charakter przedpłat na złożoną rezerwację, które automatycznie zaliczane są na cenę sprzedaży biletu, z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.
 • Teatr ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online.
 • Do chwili, gdy Teatr nie uzyska uznania wpłatą swojego rachunku bankowego, Teatr ma prawo odwołać rezerwację, informując o powyższym Klienta.
 • Widz zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu biletów w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju imprezy, ilości oraz ceny biletów. W przypadku niezgodności  wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres biuro@teatrosterwy.pl lub telefonicznie 81 532 44 36 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych w godzinach 8:00-16:00. 
 • Sprzedaż online odbywa się według cennika podanego na stronie: www.teatrosterwy.pl w zakładce bilety.
 • Ceny biletów podane na stronie internetowej Teatru zawierają podatek VAT (stawka 8%).
 • Na spektakle premierowe i spektakle gościnne nie obowiązują żadne zniżki.
 • Teatr informuje, że w systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (wejściówka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej). Osoby pragnące skorzystać z tych specjalnych biletów proszone są o kontakt na adres mailowy: biuro@teatrosterwy.pl lub telefonicznie: 81 532 44 36.
 • Osoby, które mają prawo do zniżek, zgodnie z dalszą częścią tego punktu Regulaminu, zobowiązane są w chwili odbioru biletów w kasie, a najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera, okazać oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki. O ile taki dokument nie zostanie okazany, koniecznym jest uzupełnienie w kasie teatru wpłaty do ceny biletu normalnego. W innym przypadku osoba, która nie wykaże swoich uprawnień do biletów zniżkowych, nie zostanie wpuszczona na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny. W systemie zakupów online udzielane są tylko następujące zniżki:
 • bilety ulgowe przysługują: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (legitymującym się odpowiednim dokumentem) - zasłużonym działaczom kultury (legitymującym się odpowiednim dokumentem).
 • bilety edukacyjne przysługują: uczniom i studentom (legitymującym się odpowiednim dokumentem).

§ 4.2. Płatność i realizacja zamówienia:

 

 • Kolejność działań Widza, który chce skorzystać z zakupów w systemie online:
 • złożenie zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Widza – rezerwacja - z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin,
 • dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu, w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami paragrafem 1 Regulaminu. Zasady zapłaty za bilet podane są w pkt. 2 i 3 tego paragrafu Regulaminu.
 • realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłatą rachunku Teatru, 1.4 przekazanie przez Teatr do Widza potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji,
 • odbiór biletu zgodnie z punktem 4 i 5 tego paragrafu Regulaminu.
 • Bilety w systemie online powinny być opłacone najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym spektakl przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem.
 • Widz ma do wyboru dwie formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem, z tym że przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem - opłata musi być dokonana bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana i bilety zostaną przeznaczone przez Teatr do sprzedaży. Płatności za bilety obsługuje operator płatności – firma Dotpay S.A.  (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790), właściciela portalu dotpay.pl. Jeżeli bank Widz, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z rachunku Widza przez operatora obsługującego płatności pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na Państwa konto bankowe, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować poprzez formularz na stronie dotpay.pl w zakładce kontakt lub telefonicznie pod numerem 12 688 26 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
 • Bilety na spektakl nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i legitymują w zakresie prawa wejścia na spektakl osoby, które okażą  bilet obsłudze spektaklu.
 • Widz ma do wyboru opcję odbioru biletu w Kasie teatralnej bądź wyboru e-biletu. Przy wyborze opcji e-bilet, po dokonaniu płatności Widz otrzyma Bilet w formie wiadomości email. Na adres email Widza zostanie wysłana wiadomość email, zawierająca Bilet w postaci pliku w formacie PDF. Bilet będzie można również pobrać z poziomu konta użytkownika na stronie www.teatrosterwy.pl w zakładce: „Moje rezerwacje/Pobierz e-bilet”.
 • Przy wejściu na salę, należy okazać bilet, w formie wydrukowanej, bądź na ekranie smartfona, tableta lub innego przenośnego urządzenia elektronicznego.
 • Przy odbiorze biletu w kasie Widz jest zobowiązany podać numer  rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej. Bilety mogą być odbierane na dzień bieżący, przy czym prosimy o odbiór biletów nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu oraz w innych dniach od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem świąt państwowych) w godzinach 12.00-19.00 i w  niedzielę w godzinach 16.00-19.00.
 • Faktura może być wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta, na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury. Przy wyborze opcji e-bilet, można również zaznaczyć opcję Faktura. Po podaniu danych, faktura zostanie wysłana w formie wiadomości email. Na adres email Widza zostanie wysłana wiadomość email zawierająca fakturę w postaci pliku w formacie PDF. Fakturę będzie można również pobrać z poziomu konta użytkownika na stronie www.teatrosterwy.pl w zakładce Moje rezerwacje/Pobierz e-bilet.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

§ 4.3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WIDZA

 

 • Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Widz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Widzem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 • Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

  § 4.4. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS -CoV—2 w Polsce

  • W trakcie trwania epidemii w Polsce Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie wprowadza szczególne zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
  • Organizatator wydarzenia opracował klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników organizowanych wydarzeń, która dostępna jest na stronie internetowej www.teatrosterwy.pl (tutaj link) oraz przy okienku kasy.
  • Dane osobowe uczestników wydarzenia mogą być udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
  • Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na spektakl, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  • Wzór oświadczenia można pobrać w foyer teatru lub on-line tutaj.
  • Organizator wydarzenia zbiera dane kontaktowe uczestników, w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane te sa przetwarzanie przez okres 14 dni.
  • Zbieranie danych kontaktowych uczestnika nie jest obligatoryjne, lecz rekomendowane w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych.
  • Szczególne zasady przetwarzania wprowadza się na czas okreslony tj. czas trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 

§ 5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 • Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w Teatrze im. J. Osterwy – przygotujemy dla Państwa dogodne miejsca.

§ 6. WEJŚCIÓWKI

 • Wejściówki to: bilety nienumerowane na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Widowni bez możliwości wcześniejszej rezerwacji.
 • Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na 15 minut przed spektaklem według kolejności przybycia Widzów do kasy Teatru.
 • Liczba wejściówek jest ograniczona – zależna od spektaklu.
 • Osoby z wejściówkami mogą zajmować wolne miejsca na widowni po trzecim dzwonku.
 • Nie ma możliwości zakupu wejściówek na spektakle poranne, premierowe oraz gościnne.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru im. J. Osterwy nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Widza. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, usterki systemu Dotpay.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widza.
 • Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej, bez prawa do zwrotu biletu czy tez obniżenia jego ceny. Jeżeli będzie taka możliwość, Widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 • Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Organizacji i Reklamy i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrosterwy.pl Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 • Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru im. J. Osterwy. Teatr nieodpłatnie udostępnia Widzowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Widz.
Sponsorzy/patroni